Vzhľadom k tomu, že do koordinačného centra naďalej prichádzajú ohlásenia o materiálovom toku odpadov z obalov podľa § 58 ods. 2 Zákona odpadoch, ktorý bol však už k 1.1.2017 zrušený, dovoľujeme si Vás informovať, že táto Vaša povinnosť počnúc 01.01.2017 zanikla a preto Vás žiadame, aby ste tieto ohlásenia už nezasielali.

*Stanovy družstva plnia funkciu zmluvy o založení koordinačného centra podľa § 31 ods. 8 Zákona o odpadoch.

Vzorové zmluvy s KC:
Klientská zmluva KCobaly_OZV2017 (pdf) Klientská zmluva KCobaly_INDIVID2017 (pdf)

Družstvo je koordinačným centrom pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 31 Zákona o odpadoch. Toto koordinačné centrum je založené na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnenej na webovom sídle ministerstva. Obchodné meno družstva je: KC OBALY, družstvo, so sídlom Bohrova 1194/1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Poštová adresa na doručovanie písomností:
Laténska 14, 851 10 Bratislava, Slovenská republika.

Predmetom činnosti družstva je plnenie funkcie koordinačného centra pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle § 31 Zákona o odpadoch.

Zakladateľmi koordinačného centra sú zakladajúci členovia družstva, a to:

NOWAS, s.r.o.,
Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 45 957 657,
číslo autorizácie 0025/OBALY/OZV/A/16-3.3;
ENVI-PAK, a.s.,
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35 858 010,
číslo autorizácie 0006/OBALY/OZV/A/16-3.3;
SEWA, a.s.,
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 35 942 355,
číslo autorizácie 0026/OBALY/OZV/A/16-3.3;
SLOVMAS, a. s.,
Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 44 946 422,
číslo autorizácie 0027/OBALY/OZV/A/16-3.3;
E-cycling s.r.o.
Nad Plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 714 203,
číslo autorizácie 0019/OBALY/OZV/A/16-3.3;
ELEKOS,
Párovská 44, 944 01 Nitra, IČO: 37857690,
číslo autorizácie 0018/OBALY/OZV/A/16-3.3;
NATUR-PACK, a.s.,
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798,
číslo autorizácie 0007/OBALY/OZV/A/16-3.3;
ZEO Slovakia s.r.o.,
Stará prešovská 10, 040 01 Košice, IČO: 45 294 372,
číslo autorizácie 0046/OBALY/OZV/A/16-3.3;
RECobal s.r.o.,
Bohrova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 47 257 997,
číslo autorizácie 0009/OBALY/OZV/A/16-3.3.

Klientska linka pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu
z obalov a odpadu z neobalových výrobkov.

Vaša správa, otázky, informácie, ohľadom odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov: