O nás

Koordinačné centrum pre obaly „KC Obaly, družstvo je založené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskprších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) na základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnenej na webovom sídle ministerstva. Obchodné meno družstva je: KC OBALY, družstvo, so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

Predmetom činnosti družstva je plnenie funkcie koordinačného centra pre vyhradené prúdy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle § 31 Zákona o odpadoch.